Přijímání dětí

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, nejdříve však děti od 2 let, na základě vyřízení písemné žádosti rodičů a kritérií stanovených ředitelkou školy.

* Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v období od 2.- 16. května, po dohodě se zřizovatelem bude vyhlášen přesný termín konání zápisu

* O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.

* Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří děti, které jsou v posledním povinném ročníku mateřské školy.

* Poslední rok v mateřské škole je od 1.9. 2017 povinný!

* Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

* Rodiče při zápisu obdrží žádost o přijetí dítěte do MŠ. Tiskopis vrátí v domluveném termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti bude na webových stránkách a na dveřích MŠ vyvěšen seznam s kódy přijatých či nepřijatých dětí.

* Pokud dítě mateřskou školu nenavštěvuje bez omluvy více jak 14 dní nebo zákonný zástupce opakovaně neplatí včas úplatu, může být dítě z mateřské školy vyloučeno.