Provoz

* Provoz mateřských škol je celodenní od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

* Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 7.50 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

* Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v evidenčním listě pro dítě v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti – teta, babička aj. Pokud děti vyzvedávají sourozenci, je rodiči vypsáno prohlášení /souhlas/ o vyzvedávání sourozencem. 

* Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 3 týdny z důvodů čerpání dovolených všech zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. O průběhu uzavření o prázdninách jsou rodiče včas informováni.

* Provoz MŠ může být omezen i v jiném období – např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu, kdy rodiče budou informováni v aktualitách našich webových stránek a na nástěnkách v mateřské škole.

* Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa – předem, pokud není známa – neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky). Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.
* V MŠ se platí úplata za předškolní vzdělávání v částce 300,- Kč měsíčně do 15. dne v měsíci.

Režim dne v MŠ
6.00 – 7.30      
hry dětí podle výběru, individuální rozhovory a činnosti
7.30 – 8.30       jazykové chvilky, řízené i spontánní činnosti ve skupinkách i individuálně, ranní cvičení či pohybové chvilky
8.30 – 9.00       nabídka svačiny, hygiena
9.00 – 9.45       plnění činností podle třídních vzdělávacích programů
9.45 – 11.45     pobyt venku
11.45 – 12.30   oběd, hygiena
12.30 – 14.00   odpočinek, pro děti, které mají potřebu spánku; děti s nižší potřebou spánku a děti před nástupem do školy
nabídka klidného programu dle individuálních potřeb + příprava na ZŠ
14.00 – 14.30   nabídka svačiny, hygiena
14.30 – 16.00   hry dle výběru dětí, individuální činnosti, odchod dětí domů

V týdenním programu je zařazena keramika, klubíčko her, divadelní představení, výlety, plavání a další činnosti dle nabídky školy v průběhu školního roku.